Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie

W zakładce "Biblioteka" -Aktualności ogłoszony jest konkurs plastyczny "Święty Uśmiechnięty - Jan PawełII". Zapraszamy

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie wraz z filią w Woli Zadybskiej

przystąpiła do udziału w akcji

 „Biblioteki promujące zdrowie”

na terenie Gminy Kłoczew i Powiatu Ryckiego, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Rykach, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rykach, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach.

Patronat honorowy – Starosta Rycki – Stanisław Jagiełło

 

Wszelkie informacje na bieżąco będą udostępnione na naszej stronie GOK-u oraz

w GBP Kłoczew i filii bibliotecznej w Woli Zadybskiej.

Zapraszamy

 

 

Kłoczew, dnia 31.01.2014r.

GOK.112/1/14

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko /okres zastępstwa/

BIBLIOTEKARZ

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłoczewie

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Longina Cybulska, zam. Kłoczew.


Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone          w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisku. Wyniki z przeprowadzonej    rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzają przygotowanie do pełnienia obowiązków na danym stanowisku pracy.

                                                          

                                                             Barbara Dębek

                                                             Dyrektor GOK

 

 

 

 

  Gminny Ośrodek Kultury

w Kłoczewie

w okresie ferii zimowych zaprasza

dzieci i młodzież na bezpłatne

warsztaty WIKLINIARSKIE

w dniu 30 stycznia 2014r.(czwartek) godz.9.00

Celem warsztatów jest zapoznanie się

 z tradycyjnym rzemiosłem ludowym.

Podczas spotkania uczestnicy poznają

poszczególne etapy obróbki wikliny oraz

podstawowe techniki plecionkarskie.

Będą mieli możliwość wykonać ażurowe

dekoracje ścienne

 lub wyroby z prawdziwej wikliny.

 

    Warsztaty poprowadzić pan Mariusz Boryczka.


       ZapraszamyOgłoszony został ponownie konkurs na stanowisko Bibliotekarz

z wydlużonym terminem składania ofert.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie,


informuje o unieważnieniu konkursu


na stanowisko Instruktor i Bibliotekarz.

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TANECZNE

Dla dzieci z terenu gminy Kłoczew w wieku od 6 do 12 lat oraz młodzieży

obejmujące:

  • dynamiczne choreografie na bazie techniki tańca wsółczesnego;
  • podstawy tańca klasycznego;
  • ćwiczenia koordynacyjne, przestrzenne, rytmiczne;
  • wspaniała zabawa i taneczna przygoda.

Zajęcia prowadzi Pani Donata Jurzysta, instruktor tańca.

 

Ruszamy już 25 stycznia 2014 r. (sobota)

w godz. od 10:00 do 12:00

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie

osobiście lub pod numerami telefonów:

 

(025) 75-43-258, (025) 75-11-685.

 

Ilość miejsc ograniczona!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

REGIONALNY JARMARK TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KRAM –

 KŁOCZEW 2013


Szczegółowy program imprezy:


14.00 – Rozpoczęcie

15.00 – Prezentacja Twórczości Artystycznej Twórców Trzech Obszarów LGD

15.30 – Występy  Zespołów Ludowych „BABECZKI”, „KŁOCZEWIACY”,  

              „MOSZCZANIANKI”, występ kabaretowy KGW Bazanów

17.00 – Występ muzyczny KAROLA BĄKA Z PRZYJACIÓŁMI

                     z programu „Bitwa na głosy”

17.45 – c.d. występów: „PELAGIA”, „CZERNICZANKI Z KAPELĄ”,

              „ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO” - MGCK z Ryk

19.00 – Koncert Zespołu „TAMARYSZE”Gościa Jarmarku

20.00 – Zabawa taneczna z zespołem „EXEL”.

 

Kłoczew, dnia 25.07.2013

GOK.112/12/13

 

 

 

 

INFORMACJAO WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Beata Pośpiech, zam. Ryki.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone

w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Wyniki z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzają przygotowanie do pełnienia obowiązków na danym stanowisku pracy.

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie

z dnia 18 lipca 2013 r.

o naborze na wolne stanowisko pracy

głównego księgowego

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie, 08-550 Kłoczew ul. Klonowa 2

I.  Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, 08-550 Kłoczew ul. Klonowa 2

II.  Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy – 1/2 etatu.

III.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.

1.  Wymagania niezbędne w związku ze stanowiskiem pracy:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

     a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

     b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

     c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

     d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.  

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1)  posiada znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu

terytorialnego,

2)  posiada znajomość zasad ochrony danych osobowych,

3)  posiada znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

4)  posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,

5)  posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej,

6)  posiada ogólną znajomość przepisów: m. in.  z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o samorządzie gminnym, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozliczeń ZUS, instrukcji kancelaryjnej, posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

7)  posiada znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word i Excel), a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo – księgowego oraz systemu bankowości elektronicznej. 

8)  posiada predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego,

9)  posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

IV.  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

Głównemu księgowemu zostaną powierzone obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1)  prowadzenia rachunkowości jednostki,

2)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)  dokonywania wstępnej kontroli:

      a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

      b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych.

Do obowiązków głównego księgowego należeć będzie w szczególności:

1)  w zakresie księgowości budżetowej:

      - prawidłowe i bieżące przygotowanie dowodów księgowych,

      - bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych,

      - prowadzenie analityki do kont syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,

      - terminowe podliczanie zapisów w urządzeniach księgowych i ich uzgadnianie,

      - przygotowywanie rachunków do wypłaty,

      - kontrola formalno-rachunkowa dowodów do wypłaty,

      - sprawdzenie i rozliczanie dowodów księgowych (kontrola wyciągów bankowych, kontrola raportów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych),

      - dokonywanie przelewów.

2)  w zakresie sprawozdawczości:

      - sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu płac,

      - sporządzanie deklaracji podatkowych.

3)  w zakresie ubezpieczeń społecznych:

      - naliczanie i przekazywanie składki na ubezpieczania społeczne i zdrowotne

pracowników i świadczeniobiorców,

     - naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego,

     - sporządzanie deklaracji i informacji.

4)  w zakresie wynagrodzeń pracowników:

      - naliczanie i odprowadzanie potrąceń z list płac, w tym: ZUS, PZU, podatek dochodowy i inne,

      - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń,

      - roczne rozliczanie pracowników z podatku dochodowego.

5)  opracowanie planu finansowego oraz sprawozdań z działalności GOK.      

V.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1)  Praca jednozmianowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie.

2)  Kandydat zostanie zatrudniony od dnia 1 sierpnia 2013 r. na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/2 etatu  z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

VI.  Wymagane dokumenty:   

1.  list motywacyjny

2.  życiorys (CV),

3.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.  kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kopie dotychczasowych świadectw pracy,

5.  oświadczenie o niekaralności,

6.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

7.  oświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)    

VIII.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOK w Kłoczewie lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „głównego księgowego” do dnia 25 lipca 2013r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Kultury po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

IX.  Informacje dodatkowe:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminny Ośrodku Kultury w Kłoczewie na stanowisku wskazanym w niniejszym ogłoszeniu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Dyrektor GOK w Kłoczewie – Pani Barbara Dębek pod numerem telefonu (25) 75-43-258 lub 601157072. 

 

Zdjęcia możesz zobaczyć tutajZ okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku

mamy przyjemność złożyć serdeczne życzenia:

niech te wspaniałe Święta przynoszą radość, spokój i spełnienie wigilijnych życzeń,

a w Nowym Roku zagoszczą same dobre dni, zdrowie, pomyślność i wzajemna życzliwość.

 

Życzą:

Dyrektor i Pracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury

w Kłoczewie